Rɩ́ɩ́ nɩ́ɩ́ járá

Rɩ nɛ́ŋ járá rʋ́ʋ́ bɔsɛ wɩ́ɩ́ ɛ́ráá má rʋ́ʋ́ máŋsɛ wɩ́ɛ́ párá, nóú ŋmɛ́ŋsɛ: Púl ná há mɩ́ŋ Sɩsaala tɔ́ɔ́ Buro mí, Lʋʋ dɩtɩ́llɛ mɛ́, tʋtʋ́mɛ́ púl ná ɓa háá yɩ́rɛ ANTBA yɩr mɛ́ Burkina Faso mí: 

Rɩɩ nɩ́ɩ́ já rɩ́ɩ́ yɩ́rɛ: +226 76 44 80 07; 71 74 29 35; 78 60 84 08

Rɩɩ nɩ́ɩ́ já rɩ́ɩ́ pʋ́ŋsɛ: batianphilippe@gmail.com; daourouandre@gmail.com